Tanıtım

İstatistik, verilerin toplanması, işlenmesi, düzenlenmesi, toplanan verilerin özetlenmesi ve sunulması ile toplanan verilerden edinilen bilgilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve sonuçların raporlanmasını içeren ve verilerin analizi için gerekli yöntemler topluluğunu barındıran bir bilim dalıdır. Disiplinler arası bir bilim dalı olan İstatistiğin, Sağlık bilimleri, Sosyal bilimler, İktisadi-İdari bilimler, Mühendislik ve doğa bilimleri gibi birçok bilim dalı ile kesişimi bulunmakla birlikte,  geçmişten günümüze kadar farkına varmadan sürekli olarak kullandığımız İstatistik, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar ve diğer bilim alanlarındaki teknolojik gelişmeler, daha büyük veri tabanları oluşturulmasını ve yeni veri analizi yöntemlerini doğurmuştur. İstatistiksel modeller ve teknikler, kısmi bilgi veya belirsizlik altında sonuçlar çıkarıp karar vermemizi sağlayan araçlardır. İş dünyası, devlet sektörü ve endüstriden elde edilen veri yığınlarının, doğru bir şekilde yorumlanması çok önemlidir. Üretilen bu veri yığınlarını yorumlamak için istatistikçilere (veri bilimcilere) olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bölümümüz, istatistiğin disiplinlerarası bir bilim dalı olması sebebiyle, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve araştırma desteği verilmesi kapsamında Üniversitemiz bünyesindeki Fakültelerin çeşitli bölümlerine ve merkezlerine destek olmaktadır.